EnglishΕλληνικά
 
 


ECE_Y103 Εισαγωγή στους Υπολογιστές - 1ο Εξάμηνο

 

Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στους Υπολογιστές
Περιεχόμενα μαθήματος
Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην επιστήμη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python.
1 Ψηφιακή αριθμητική, αναπαράσταση αριθμών. Ψηφιοποίηση Πληροφορίας. Κωδικοποίηση χαρακτήρων. 2 Διαδικαστικός προγραμματισμος με τη γλώσσα Python: Αριθμητικές εκφράσεις και βασικές εντολές, εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές επιλογής, 3 Βρόχοι επανάληψης, συναρτήσεις βιβλιοθηκών (modules), συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη. 4 Ακολουθίες, συμβολοσειρές, λίστες και λεξικά. 5 Αρχεία, κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα, 6. Αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης, πολυπλοκότητα. 7 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python, Ορισμός κλάσεων, δημιουργία αντικειμένων, μέθοδοι, κληρονομικότητα, 8 Γραφικές διεπαφές χρήστη, προγραμματισμός με tkinter. 9 Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών Σύστημα Μνήμης, Ιεραρχία μνήμης, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.
10 Λειτουργικά συστήματα: Διαχείριση διεργασιών, Χρονοπρογραμματισμός διεργασιών, Εικονική μνήμη. 11. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και στο Διαδίκτυο. Δικτυακός προγραμματισμός. 12. Ανάκτηση δεδομένων από το διαδίκτυο. 13. Κοινωνική διάσταση πληροφορικής, ελεύθερο λογισμικό.
Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν αλγοριθμική και προγραμματισμό και ομαδικές εργασίες.
Όνόματα διδασκόντων Νικόλαος Αβούρης, Μιχάλης Κουκιάς, Βασίλειος Παλιουράς, Κυριάκος Σγάρμπας, Πολυξένη Σταθοπούλου

Υλικό μαθήματος στο eclass

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να περιγράψει τη βασική οργάνωση σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων και συστημάτων, να χρησιμοποιήσει και να περιγράψει βασικές αρχές και τρόπο λειτουργίας του επεξεργαστή, της μνήμης, λειτουργικών συστημάτων και δικτύων. Επίσης θα είναι σε θέση να διατυπώσει τρόπους επίλυσης απλών αλγοριθμικών προβλημάτων και να επιδείξει την επίλυση τους με χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου  (PYTHON) κατανοώντας τα δομικά της στοιχεία. Ακόμη στόχος είναι να εμπλακούν οι φοιτητές σε συνεργατική επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων κατά τη φάση εκπόνησης ομαδικών εργασιών.
Δεξιότητες Ικανότητα χρήσης υπολογιστή και κατανόησης των αρχών που διέπουν τις βασικές τους λειτουργίες. Ικανότητα σχεδίασης της αλγοριθμικής λύσης απλών προβλημάτων και σύνταξης, ελέγχου και επίδειξης λειτουργίας προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου που υλοποιούν αυτούς τους αλγορίθμους.
Προαπαιτήσεις Στοιχειώδεις γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας υπολογιστή και αρχές προγραμματισμού επιπέδου Γενικού Λυκείου (Θετική ή Τεχνολογική Κατεύθυνση).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη 1) Python Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Ν. Αβούρης,, κ.α.  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016
2) Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, Les Goldschlager, A. Lister, Μετάφραση: Κ. Χαλάτσης, Εκδ. Δίαυλος
3) Η Επιστήμη των Υπολογιστών, J. Glenn Brookshear, εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ακόμη διαφάνειες μαθήματος, φυλλάδιο εργαστηρίου και υλικό από τον ιστότοπο της γλώσσας προγραμματισμού Python και άλλες σχετικές ιστοσελίδες.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι Παραδόσεις (2 ώρες ανά διδακτική εβδομάδα) με χρήση διαφανειών, Φροντιστήριο (1 ώρ./εβδ.) όπου επιλύονται πρότυπες ασκήσεις και ζητείται να επιλυθούν ασκήσεις από τους φοιτητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Δίδονται προς επίλυση και προαιρετική παράδοση ασκήσεις είτε κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου είτε προς επίλυση στο σπίτι. Στο εργαστήριο (2 ώρ./εβδ.) δίδονται ασκήσεις προγραμματισμού προς επίλυση με υποστήριξη από τους επικουρούντες το εργαστήριο και πιο σύνθετες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι. Τέλος δίδονται προς επίλυση σύνθετες ομαδικές εργασίες (projects) που επιλύονται από ομάδες 4-6 φοιτητών σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και προβλήματα προς επίλυση, Τμήμα του τελικού βαθμού προκύπτει επίσης από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων, των ομαδικών εργασιών, καθώς και των φροντιστηριακών ασκήσεων

 

 Computer-supported collaborative learning has been an active area of research since the beginning for the HCI group more>>Web usability team of the HCI Group has been active in studying human-web interaction and ways to support the design of accessible, findable, usable and aesthetically appealing web sites. more>>


Mobile Technology Unit of the HCI Group has been studying design and evaluation of mobile applicationss more>>

Hci Group | Electrical and Computer Engineering | University of Patras